Meijnerswijck Dit is er al gebeurd

Waarom Meijnerswijck zo enorm veel potentie en onevenaarbare mogelijkheden kent? Dat heeft alles te maken met het rijke verleden van het gebied.


2023

Overdracht natuurgebied aan gemeente

In 2016 beloofde KondorWessels Projecten aan de Arnhemse gemeenschap om zo’n 126 hectare natuurgrond over te dragen aan de gemeente. Hiermee zou Arnhem de trotse eigenaar worden van het grootste publiek toegankelijke uiterwaardenpark van Europa. De gronden zijn nu officieel van de gemeente. Meijnerswijck transformeert tot een bruisend park waar ruimte is voor nieuwe natuur, wonen, werken en ontspannen. Het huidige park is al de thuisbasis van bijna 200 vogelsoorten, 10 zoogdiersoorten en meer dan 450 soorten planten. De verdere ontwikkeling verrijkt de diversiteit van flora en fauna nog meer. De hoeveelheid verharding in het gebied neemt af. Ook staat de aanleg van een nieuwe nevengeul op de planning, in opdracht van KondorWessels Projecten en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze geul helpt het waterpeil met 10 centimeter te verlagen bij hoogwatersituaties.
2023

Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard

Op 29 maart 2023 kreeg het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk – dat eind 2020 door de gemeenteraad Arnhem is vastgesteld – groen licht van de Raad van State. Alle beroepen tegen het bestemmingsplan en de waterwetvergunning werden ongegrond verklaard. Nu kan het gebied herontwikkeld worden, met ruimte voor maximaal 430 nieuwe woningen en een mix van natuur, cultuur, recreatie en ondernemen.
2020

Bestemmingsplan vastgesteld

Op woensdagavond 16 december 2020 zette de gemeenteraad van Arnhem een unieke stap in de verdere ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. Ze gaven groen licht voor het bestemmingsplan van KondorWessels Projecten. Hiermee krijgt de gemeente Arnhem een geweldig uiterwaardenpark, toegankelijk voor alle Arnhemmers. Al sinds 1980 worden er plannen voor dit gebied gemaakt, maar tot nu toe haalde geen enkel plan de eindstreep.
2019

Stedenbouwkundig plan

Op basis van het goedgekeurde Masterplan hebben we de ontwikkelingsgebieden Meijnerseiland en de Stadshavens verder verfijnd in het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan & Schetsontwerp Inrichtingsplan (VOSP). Dit plan is in juni 2019 door het college van B&W vastgesteld. In juni 2019 stelde het college ook de beheervisie ‘Zuidelijke uiterwaarden Meinerswijk’ vast. Hierin legt de gemeente Arnhem uit hoe zij het gebied willen beheren
2017

Masterplan

In 2017 werd een belangrijke stap gezet voor de verdere ontwikkeling van het Uiterwaardenpark: er werd gewerkt aan een Masterplan voor de 2e fase en een opzet voor het latere bestemmingsplan. In december werd dit plan vastgesteld door de gemeenteraad.
2016

Referendum: Arnhemse bevolking stemt vóór

Op 30 november werd een cruciale beslissing genomen in Arnhem. De Arnhemse bevolking stemde tijdens een referendum overtuigend vóór de plannen van KWP. Waar deze inzet van volksraadpleging om ging? De gemeente Arnhem was voornemens om de stadspolder te transformeren tot een natuurrijk uiterwaardenpark, een ontmoetingsplek voor alle inwoners van de Gelderse hoofdstad. Hierin was ook ruimte voor woningbouw. Vooral dit laatste aspect was omstreden en daarmee aanleiding voor een coalitie van burgers en milieuverenigingen om dit referendum aan te vragen. In december vond de vaststelling Uitwerkingskader gebiedsvisie Fase 2 plaats door de gemeenteraad van Arnhem.
2016

KondorWessels Projecten eigenaar natuurgebied

KondorWessels Projecten koopt het natuurgebied.
2012

Plan geboren: gebiedsvisie vastgesteld

In 2012 werd de gebiedsvisie voor Stadsblokken Meinerswijk vastgesteld. Het doel? Meijnerswijck transformeren tot een robuust uiterwaardenpark van zo’n 300 hectare groot. De focus ligt hierbij op het realiseren van natuur en op ruimte voor de rivier.
2012

Faillissement Phanos

Projectontwikkelaar Phanos wordt failliet verklaard, mede door de economische crisis.
2012

Plan Phanos

Projectontwikkelaar Phanos had grootse plannen voor een stadswijk à la Manhattan langs de Rijn. Ze wilden 55 van de 350 hectare grond bebouwen, met behoud van een groen en waterrijk natuurgebied. De Nelson Mandelabrug zou worden volgebouwd met huizen en winkels, zoals de Ponte Vecchio in Florence. De stadswijk moest nog indrukwekkender worden dan IJburg in Amsterdam. Maar de gemeente en lokale bewoners waren niet overtuigd en zagen geen heil in deze ideeën.
2006

Herziene gebiedsvisie

Herziene gebiedsvisie Meinerswijk.
2004

Terugtrekking aanmelding Floriade

In 2004 stelde GroenLinks-wethouder Chris de Ronde Arnhem kandidaat als potentiële locatie voor de Floriade van 2012. Het Stadspark Meinerswijk werd als gastheer genoemd. Maar op het laatste moment trok Arnhem haar kandidatuur terug. Met een prijskaartje van 90 miljoen euro achtte de gemeente de financiële risico’s te hoog.
1999

Gebiedsvisie

Gebiedsvisie van Meinerswijk.
1993 – 1995

Watersnood door hoogwater

Zowel in 1993 als in 1995 is er sprake van watersnood door hoogwater. De angst voor dijkdoorbraken is zo groot dat de mensen in het rivierengebied geëvacueerd moeten worden. Er zijn zelfs plannen om heel Arnhem Zuid te evacueren.
1991

Eerste overleg

Het eerste overleg over de bestemming Meinerswijk vindt plaats.
1988

Plan Rijnoevers door Gebroeders Das

In 1988 prijkte op de krantenpagina’s een ambitieus plan: de Rijnoevers in Arnhem zouden de komende vijftien tot twintig jaar worden bebouwd met duizenden – vooral wat duurdere – koopwoningen, tienduizenden vierkante meters kantoorruimte en horeca- en recreatie vestigingen. Toen het plan zo goed als in de startblokken stond, gooide het Rijk roet in het eten met een bouwverbod voor het rivierengebied (Ruimte voor de Rivier). Pas in 2006 werd dit verbod opgeheven. Het bleef dus bij een droom voor de Gebroeders Das.
1975 – 1980

Einde steenfabrieken

De steenfabriek Gallantijnse Waard is in 1975 volledig gesloopt. Zo’n vijf jaar later, rond 1980, stopte ook de steenproductie in Meinerswijk. ASM sloot in 1979 waarna de gebouwen gesloopt werden. De fundering in de grond bleef achter.
1951

Militaire verdedigingslinie met stuwen

In 1951 kreeg Meinerswijk een cruciaal bouwwerk: een stuw als deel van de IJssellinie – een militaire verdedigingslinie om Nederland te beschermen door land onder water te zetten en zo een oostelijke invasie af te weren. Stuwen ter plaatse van Arnhem en Bemmel konden de Rijn en Waal afdammen, waardoor de IJssel uit haar oevers zou treden. De stuwen waren kwetsbaar voor bombardementen, dus werden ze bewapend, met onder andere Sherman tanks uit de Tweede Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag kun je deze tanks nog bekijken in het gebied.
1944

Strijd om de brug

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden tussen 17 en 25 september 1944 een historische luchtlanding en veldslag plaats als onderdeel van Operatie Market Garden. De brug over de Rijn moest worden ingenomen om de weg naar Duitsland vrij te maken. De luchtlandingstroepen moesten de brug vanuit het noorden bezetten, terwijl het geallieerde leger vanuit het zuiden optrok. Bij Arnhem werd geschiedenis geschreven: het dappere bataljon van John Frost veroverde als enige de noordzijde van de brug. Maar het geluk was hen niet gegund. Van beide kanten kregen ze te maken met Duits vuur – van de Duitsers die het zuiden controleerden en van de Duitsers die vanuit het noorden het centrum van Arnhem heroverden. Ondanks de heldhaftige inspanningen kwamen de geallieerden net te laat vanuit het zuiden. Desalniettemin wordt de moed en het leiderschap van John Frost tijdens Operatie Market Garden tot op de dag van vandaag geëerd. In 1978 vernoemde de stad de brug over de Rijn naar hem, als eerbetoon aan de onverschrokkenheid die Arnhem inspireerde.
1933

Malburgen en brug over de Rijn

In 1933 kreeg Arnhem een uitbreidingsgebied ten zuidoosten van Stadsblokken toegewezen. Hier zou de tuinstad Malburgen worden opgetrokken. Om Malburgen met het oude deel van Arnhem te verbinden, werd een brug over de Rijn aangelegd (die later de naam ‘John Frostbrug’ zou krijgen). Tegelijkertijd kreeg het noorden van Malburgen een nieuwe dijk, de Malburgse Dijk. Het gebied ten noorden van de dijk werd aangewezen als overloop van de rivier: de Groene Rivier. Het rivierwater kon via deze Groene Rivier via een doorlaatbrug de polder Meinerswijk instromen, om vervolgens in het westelijk deel van Meinerswijk weer op de Rijn uit te komen. Enkele jaren geleden is de Groene Rivier verlaagd.
1889

ASM komt tot leven

In 1889 werd de NV Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij opgericht, later bekend als Arnhemsche Scheepbouw Maatschappij (ASM) vanaf 1952. Deze firma was gespecialiseerd in het bouwen van stoommachines, sleepboten, baggermolens en zeeschepen. ASM was lange tijd een belangrijke werkgever in Arnhem. De haven sloot in 1979 haar deuren, maar de ruige uitstraling van het voormalige ASM is nog goed zichtbaar en geeft het gebied een unieke charme.
1851

Hout en haven

In 1851 kocht de architect-timmerman Gerrit Thomas Coers een herberg ter plaatse van de Praets en een nabijgelegen houtzagerij en scheepstimmerwerf. In 1866 richtte Coers een stoomhoutzagerij op in Stadsblokken, vlak bij de eerdere aankopen. Die nieuwe zagerij kreeg een eigen haven, nu bekend als ‘De Haven van Coers’. Vroeger was deze haven groter, maar na Coers’ faillissement in 1942 werd een groot deel ervan gedempt. Het oostelijke deel van de haven werd opgeëist door woonbootbewoners, terwijl in het westelijke deel een bedrijf kwam dat zich specialiseerde in bootonderhoud en watersport: Van Workum.
1873

Opkomst baksteenindustrie

In de tweede helft van de 19e eeuw onderging Meinerswijk een ware metamorfose, van ‘heerlijkheid en buitenverblijf’ tot industriegebied. Rond 1873 startte hier de opkomst van de baksteenindustrie. Eerst verrees de steenfabriek Gallantijnse Waard op het land binnen de dijken. Niet veel later werd steenfabriek Elden naast Gallantijnse Waard gebouwd en in het oosten van de uiterwaarden kwam steenfabriek Meinerswijk. De komst van deze fabrieken veranderde het landschap drastisch, vooral omdat klei uit de uiterwaarde werd gebruikt als grondstof voor stenen. Om overstromingen te voorkomen, stonden de steenfabrieken op hoogwatergrond. Door de uitgravingen ontstonden grote plassen in het gebied, die het beeld voorgoed veranderden. Steenfabriek Elden, opgericht in 1928 voor straatklinkerproductie, kwam tot stilstand in 1982. Een deel van het oude gebouw, waaronder de vlamovens en een deel van de schoorsteen, zijn bewaard gebleven. Het grote dak van steenfabriek Elden is beeldbepalend voor de uiterwaarde. Onder dit dak bevond zich de ruimte waar de ovens werden beheerd tijdens het bakproces.
1846

Willem III koopt heerlijkheid Meinerswijk

Waarschijnlijk was het magnifieke uitzicht de aanleiding voor koning Willem III om Huis Meinerswijk in 1846 te kopen. De koning, maar vooral zijn zoon Alexander, was regelmatig in Meinerswijk te vinden. Uit de Arnhemsche Courant: “Eergisteren had men het genoegen binnen deze muren te zien Z.K.H. prins Alexander der Nederlanden, komende van het Loo, alwaar Z.K.H. sedert enige tijd de valkenjagt heeft bijgewoond. Z.K.H. heeft een togje gemaakt naar Meinerswijk en is vervolgens naar het Loo teruggekeerd.” Huis Meinerswijk was op dat moment in vervallen staat geraakt als gevolg van enkele overstromingen.
16e eeuw

Huis Meinerswijk bewoond door Van Rossum

In de Heerlijkheid Meinerswijk woonden door de jaren heen enkele bekende namen. Eén daarvan was de roemruchte krijgsheer Maarten van Rossum, die in de vroege zestiende eeuw Huis Meinerswijk als zijn thuis beschouwde. Van Rossum raakte later in een verhit conflict met de gemeente Arnhem over het uitbaggeren van een aanmeerplaats.
14e eeuw

Stevige dijken langs de Rijn

In de 14e eeuw was het gebied rondom de Rijn al goed beschermd door een continue dijk. Ter hoogte van het plangebied bestond deze dijk uit de Sleuteldam/Slueteldick (ook wel bekend als Mambughse dam en Mijnderswijcksen Dam). Het oostelijke deel van het plangebied – Stadsblokken en de Stadswaard – lag toen nog ten noorden van de Rijn.
800 – 900

Meinerswijk: plaats van betekenis

De eerste vermelding van Arnhem stamt uit de 10e eeuw. Maar voordat Arnhem op de kaart stond, was Meinerswijk al een plek van betekenis. Dat blijkt uit een document uit 814. Daarin schenkt een edelman genaamd Lantward landerijen en een hoeve in Meginhardeswich aan de abdij van Losch. En in het jaar 841 plunderden de Noormannen Meinerswijk, net zoals ze dat deden in belangrijke steden als Dorestad en Utrecht.
 • 2023
 • 2023
 • 2020
 • 2019
 • 2017
 • 2016
 • 2016
 • 2012
 • 2012
 • 2012
 • 2006
 • 2004
 • 1999
 • 1993 – 1995
 • 1991
 • 1988
 • 1975 – 1980
 • 1951
 • 1944
 • 1933
 • 1889
 • 1851
 • 1873
 • 1846
 • 16e eeuw
 • 14e eeuw
 • 800 – 900

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?